Våra vilkor

Allmänt

Följande villkor utgår ifrån de ”normal-regler” som utarbetats av branschorganisationen för Hotell – Visita. Anpassning har gjorts till StayAt HotelApart AB (StayAt) verksamhet eftersom StayAt bedriver uthyrning av lägenhetshotell. Detta för att möjliggöra en långsiktigt hållbar affärsrelation mellan StayAt och deras kunder utifrån kundernas behov av främst långtidsboende.

Villkoren för lägenhetsuthyrningen är en överenskommelse mellan företaget och StayAt. Om inte någon speciell överenskommelse har gjorts gäller reglerna nedan.

Lägenheter på StayAt kan, för företagets räkning, bokas och förhyras av gäster som är minst 18 år. Gästen som bokar i företagets namn skall kunna styrka att denne är anställd eller på annat sätt har uppdrag för företaget för att kunna få del av avtalsförmåner.

Den som i företagets namn bokar lägenheten är ansvarig för minderåriga och gäster som reser i sitt sällskap eller som gästar rummet.

StayAt arbetar med ett hotelltillstånd som bas. Detta innebär att StayAt ansvarar för att ha tillsyn över vilka gäster som bor i anläggningen vilket i sin tur medför att samtliga gäster alltid behöver anmäla sig i receptionen.

Beställning och bekräftelse

Bokningar och beställningar kan göras via stayat.se, via e-mail eller telefon. Företag som har egna utsedda bokningskanaler kan efter separat överenskommelse boka via dessa. Som en trygghet och extra service kan avtalskunder göra sina bokningar via reservation@stayat.se. Bokningen är bemannad under kontorstider och vid akuta behov kommer hänvisning att finnas till respektive anläggnings reception.

En bokning är bindande först i och med att den bekräftats och beställaren fått ett bokningsnummer. Vid beställningen behöver beställaren uppge de boendes namn, företagets namn, företagets e-mailadress, gästens e-mailadress, ankomst- och avresedag, samt hur betalning skall ske.

Bekräftelse ska ske skriftligt till angiven adress eller till någon av de ovan angivna mailadresserna.

Pris

För företag med vilka StayAt tecknat företagsavtal erbjuds årsvist volymbaserade prisnivåer utifrån en avtalad volym. Priserna justeras årligen i en av parterna signerad bilaga.

Företag utan avtal erbjuds endast en flexibel prissättning som styrs av marknadens efterfrågan vilket innebär att priserna kommer att variera över tid. Ett tecknat företagsavtal bygger alltid på prisbilagan vilket säkerställer kundens prisnivå.

Tillgång till lägenheten

En bokad lägenhet står till gästens förfogande tidigast från klockan 14.00 på ankomstdagen, och fram till klockan 12.00 på avresedagen.

Avbokningar eller ändringar av vistelselängd

För att undvika missförstånd skall ändringar av vistelselängd alltid göras skriftligt eller via någon av de mailadresser som angivits och kopplats till bokningen. Detta gäller både förlängningar och tidigare avresor.

StayAts prismodell för lägenhetsboende bygger på lägre priser för längre bokningar. Därför varierar avbokningsreglerna beroende på den vistelselängd som bokats.

  • Hotel: (1 – 4 nätter i rad): Kan avbokas kostnadsfritt fram till kl. 18:00 dagen före ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras en natt utöver den tid gästen nyttjat rummet.
  • Short: (5 – 29 nätter i rad): Kan avbokas kostnadsfritt innan kl. 12.00 tre (3) dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras, förutom nyttjade antal nätter, ytterligare tre (3) nätter – dock debiteras aldrig fler än sammanlagt antal bokade nätter.
  • Extended: (30 – 89 nätter i rad): Kan avbokas kostnadsfritt innan kl. 12.00 tio (10) dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras, förutom nyttjade antal nätter, ytterligare 10 nätter – dock debiteras aldrig fler än sammanlagt antal bokade nätter.
  • Long term: (90 – 182 nätter i rad): Kan avbokas kostnadsfritt innan kl. 12.00 tjugo (20) dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller tidigare avresa debiteras, förutom nyttjade antal nätter, ytterligare 20 nätter – dock debiteras aldrig fler än sammanlagt antal bokade nätter.

Om StayAt haft särskilda kostnader med anledning av den aktuella beställningen har StayAt rätt att fakturera dessa kostnader.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

Om StayAt inte kan ge en inbokad gäst den lägenhet som motsvarar den som bokats, har denne rätt att utan merkostnad få en bättre lägenhet i lägenhetshotellet, eller på ett hotell eller lägenhetshotell med likvärdig standard.

Önskar gästen ta med ett husdjur, så meddelas detta när bokningen görs. Eftersom StayAts anläggningar är tillgängliga även för allergiker erbjuder StayAt ett begränsat antal djurrum. Finns djurrum lediga kommer en kostnad för extra städning tillkomma.

Betalning

StayAt erbjuder kunder som tecknat avtal att, efter sedvanlig kreditprövning, fakturera gästernas vistelse på mellan 1-29 nätter i efterskott. Längre vistelser betalas i förskott eller mot faktura som utställs i samband med bokningstillfället. Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Eventuell dröjsmålsränta utgår med 8 % över gällande diskonto. Betalning och fakturering sker alltid i svenska kronor.

Om kunden så önskar kan vistelserna på mellan 1-29 nätter även betalas med gästens/företagets kreditkort. Kortet debiteras i sin helhet eller veckovis i förskott, tills det att utcheckning sker.

Av säkerhetsskäl tar våra anläggningar inte emot checkar, svenska eller utländska kontanter. Boende på StayAt för gäster utan avtal erläggs alltid i förskott.

Förvaring av värdesaker och bagage

StayAt kan förvara gästens bagage i låst bagagerum. StayAt kan inte ansvara för bagage som lämnats utan uppsikt på anläggningens allmänna ytor.

Värdefull egendom: StayAt kan inte automatiskt ta ansvar för egendom med ovanligt högt värde. Gästen behöver därför berätta för personalen i receptionen, innan denne flyttar in på rummet eller lämnar in sitt bagage för korttidsförvaring, att bagaget är av denna karaktär.

StayAt är, i enlighet med Visitas rekommendationer, endast ansvariga för – och kan bli ersättningsskyldiga för detta värdefulla gods – om StayAts personal informerats om att godset är värdefullt och därefter åtagit sig att ansvara för detta.

Din egen säkerhet

Av säkerhetsskäl tillåter vi endast incheckade gäster och StayAts medarbetare som har receptions-, städ- eller andra serviceuppdrag att vistas i lägenheterna eller andra reserverade lokaler. Om incheckad gäst önskar besök anmäls detta i receptionen.

Gästen skall alltid ta reda på var nödutgångar, alarmknapp och brandsläckare finns. Detaljerad säkerhets-information är alltid anslagen på insidan av lägenhetsdörren.

StayAt reklamationspolicy
StayAt arbetar enligt de riktlinjer som VISITA, Svensk Besöksnäring, satt upp gällande
hotellboende i Sverige.

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar i lägenheten eller i värdeskåp i lägenheten. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar hotellet för den förkomna/skadade egendomen.

StayAt har en relevant ansvarsförsäkring tecknad utifrån sin verksamhet. I de fall
skadeståndskrav riktas mot StayAt Hotel Apartments, kommer dessa att vidarebefordras till den aktuella försäkringsgivaren som kommer att utreda om eventuell vårdslöshet förligger.

Vid en eventuell uppkommen förlust eller skada rekommenderar StayAt sina gäster att i första hand anmäla detta till sitt försäkringsbolag, via rese-, hem – eller tjänsteförsäkringen. StayAt sina gäster att ha fullgott försäkringsskydd för sig och sina tillhörigheter.